METODY WYCENY PRZEDSIĘBIORSTW

Metody majątkowe, dochodowe, porównawcze i inne

Metody

W wycenie przedsiębiorstw (wycenie spółek, wycenie firmy) stosowanych jest wiele metod. Nie wszystkie jednak można realnie zastosować w każdym przypadku. Właściwy dobór metod wymaga dokładnej analizy wycenianego przedsiębiorstwa w zakresie charakteru działalności, branży, wielkości majątku, jak również osiąganych wyników finansowych i realnych perspektyw rozwoju biznesu. Mając na uwadze powyższe czynniki, jak również cel wyceny i ewentualne specyficzne wymagania zleceniodawcy, dokonujemy w uzgodnieniu ze zleceniodawcą wyboru i przeprowadzamy wyceny stosując zwykle jednocześnie dwie metody, tak aby uzyskany wynik był jak najbardziej obiektywny i jak najbardziej odzwierciedlał rzeczywistą wartość wycenianej jednostki.

METODY MAJĄTKOWE

 • metoda aktywów netto
 • metoda skorygowanych aktywów netto
 • metoda wartości odtworzeniowej
 • metoda wartości likwidacyjnej

METODY DOCHODOWE

 • metoda zdyskontowanych przepływów pieniężnych (DCF)
 • metoda skorygowanej wartości bieżącej (APV)
 • metoda zdyskontowanych dywidend (DDM)
 • metoda zdyskontowanych zysków ekonomicznych (EVA/MVA)

METODY PORÓWNAWCZE

 • metoda transakcji porównywalnych
 • metoda mnożnikowa

POZOSTAŁE METODY

 • metody mieszane
 • wycena z wykorzystaniem opcji realnych