PROJEKTY INWESTYCYJNE, BIZNESPLANY

Procesy inwestycyjne są istotnym elementem zarządzania finansami przedsiębiorstwa. Niejednokrotnie mają one duży wpływ na przyszłą kondycję finansową i rentowność spółki. Ważne jest zatem aby były prowadzone rozważnie. Sukces w realizacji projektu inwestycyjnego wymaga nakładu pracy zarówno na etapie jego przygotowania, jak i w trakcie realizacji oraz po jej wdrożeniu. Każde przedsięwzięcie powinno być poprzedzone analizą jego opłacalności z uwzględnieniem ryzyka jakim jest ono obarczone. Tego typu informacje i analizy są przydatne na etapie podejmowania właściwych decyzji dotyczących rozwoju biznesu. Ich przedstawienie jest też niejednokrotnie warunkiem koniecznym pozyskania kapitału w formie kredytów, leasingów lub dotacji. Dobrze przygotowany biznes plan musi być nie tylko przemyślany, spójny i kompletny, lecz również powinien przekonać czytelnika, że dane przedsięwzięcie zostało przygotowane w sposób profesjonalny, a tym samym, że jego finansowanie jest obarczone niewielkim ryzykiem.

Jeżeli przygotowują się Państwo do inwestycji, których skala jest znacząca z punktu widzenia wielkości dotychczasowego biznesu, warto jest przeanalizować dokładnie nie tylko oczekiwany zwrot z inwestycji lecz również ryzyko jakim jest ona obarczona. Jest to szczególnie ważne w warunkach zmiennego otoczenia gospodarczego. Warto zatem ocenić wrażliwość rentowności przedsięwzięcia na zmiany w otoczeniu. Na tym etapie pomożemy Państwu ocenić opłacalność inwestycji zarówno oczekiwaną, jak i w przypadku wystąpienia korzystnych lub niekorzystnych zmian otoczenia, w tym ze wskazanie progów rentowności, poniżej których inwestycja może stać się ekonomicznie nieefektywna.

Pozyskując kapitał z instytucji finansowych konieczne jest udokumentowanie dobrego przygotowania projektu inwestycyjnego. Zależnie od stopnia złożoności przedsięwzięcia oraz jego wielkości instytucje finansowe wymagają mniej lub bardziej kompleksowych opracowań. Zwykle samo przedstawienie założeń odnośnie spodziewanych przychodów i kosztów nie jest wystarczające. Analitycy opiniujący wnioski kredytowe w większości przypadków oczekują przedstawienia prognoz rachunku zysków i strat, rachunku przepływów pieniężnych i bilansu. Na tym etapie bardzo istotne jest aby wszelkie prognozy były w 100% spójne z założeniami przedstawionymi w opisowej części biznesplanu, w aplikacjach kredytowych lub choćby w korespondencji mailowej z przedstawicielami banków. Brak spójności pomiędzy przedstawionymi danymi poddaje bowiem w wątpliwość wiarygodność całego opracowania, co może nawet dyskwalifikować wniosek.

Jeżeli potrzebują Państwo pomocy w profesjonalnym przygotowaniu biznesplanu, sporządzeniu prognoz lub uzupełnienia dokumentacji kredytowej, zapraszamy do skorzystania z naszych usług. Posiadamy doświadczenie w pracy zarówno po stronie instytucji finansujących jak i po stronie podmiotów finansowanych. Rozumiejąc potrzeby i wymagania obu stron pomożemy Państwu w optymalnym przygotowaniu założeń i ich spójnej oraz wiarygodnej prezentacji.