Analiza rynku i doradztwo inwestycyjne

Analiza i doradztwo podczas inwestycji

Inwestycje w nieruchomości wymagają dobrego przygotowania m.in. w zakresie oceny ryzyk, jak i kalkulacji potencjału dochodowego. Indywidualnym i instytucjonalnym inwestorom oferujemy przygotowanie analiz rynku lokalnego pod kątem możliwości przyszłej sprzedaży przedmiotowych nieruchomości, analizy relacji popytowo-podażowych, kalkulacji oczekiwanego dochodu z nieruchomości, przygotowania założeń do biznesplanów, analizy wrażliwości na zmiany cen rynkowych lub innych parametrów istotnych z punktu widzenia efektywności przedsięwzięcia.